ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

I Спортске организације могу своје годишње програме пријавити за суфинансирање  средствима  из буџета Града, преко Спортског савеза Ниша, од  23.09.2022. до 24.10.2022.године.

 

            II    Годишњи програми морају бити из области спорта прописаних чланом 2. тач. 1), 3), 5), 6), 8), 12), 13) и 14) Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, односно за:

 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – на Обрасцу број 1;

2)  организацију спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе - на Обрасцу број 4;

3) учешће спортских организација са територије Града у домаћим  клупским такмичењима - на Обрасцу број 1;

3/1 учешће спортских организација са територије Града у европским клупским такмичењима - на Обрасцу број 2;

4) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) - на Обрасцу број 1;

            5) делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град - на Обрасцу број 1;

6) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима - на Обрасцу број 1;

            7) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији Града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација -  на Обрасцу број 1;

8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања спортских стручњака и врхунских спортиста - на Обрасцу број 1.

       

 

III    КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 

                 Носилац програма мора да:

 

 1. буде уписан у одговарајући регистар и националну евиденцију у складу са Законом;
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 3. да има седиште на територији Града;
 4. да је директно одговоран за реализацију програма;
 5. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
 6. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме, осим у случају да програм подноси први пут;
 7. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом и
 8. располаже капацитетима за реализацију програма.

 

Носилац програма не може да:

 

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна у тренутку аплицирања, закључења уговора о реализацији програма и пребацивања буџетских средстава на рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања , и
 3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

 

        IV    КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ИЗБОРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

 

Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:

 

    1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених   Законом

      2. да је у складу са Законом, подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и aктима Града;

      3.  да је од значаја за Град;

      4. да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског спортског савеза;

       5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;   

       6. да се реализује на територији Града Ниша, осим програма припрема и учешћа на  такмичењима;

       7.  да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду;

       8.  да ће се реализовати у текућој години;

       9.  да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора;

     10.  да је предвиђено фазно (у ратама) суфинансирање програма, који се реализују у дужем временском периоду.

 

 

    Ближи критеријуми за  програме прописане чланом 2. тач. 5) и 8) Одлуке:

 

     1)   статус спорта на националном и међународном плану;

     2)   традиција спортске организације у Граду;

     3)   ранг такмичења;

     4)   постигнути резултати;

     5)   број такмичарских екипа у редовном систему такмичења, и

     6)   број ангажованих стручњака са адекватним образовањем.

 

                     Комисија ће приликом оцене програма прописане чланом 2. тач. 5) и 8) Одлуке, осим броја бодова које је спортска организација остварила применом поменутих критеријума и мерила, узети у обзир и следеће посебне критеријуме и мерила:

 

     1)  број неопходних такмичења које прописује надлежни грански савез;

     2) обавезан број такмичара који учествују у такмичењима према пропозицијама надлежног гранског савеза и

     3) висина средства за набавку неопходне спортске опреме која се користи за такмичења у одређеној спортској грани.

 

 

 

 

   Додатни критеријуми за  програме прописане чланом 2. тач. 8) Одлуке:

 

    1)    популарност спорта на градском, националном и међународном плану;

    2)  масовност такмичарског и рекреативног бављења спортом на градском, националном и међународном плану;

    3)     допринос  афирмацији Града на националном и међународном плану;

    4)    број запослених спортских стручњака, стручњака у спорту и других запослених са адекватним образовањем;

    5)    постигнути резултати на  међународним клупским такмичењима у прошлости.

 

 

  Ближи критеријуми за  програме прописане чланом 2. тач. 1), 3), 5), 6), 8), 12), 13) и 14) Одлуке:

 

    1)     квалитет програма;

    2)     могућност квалитетне реализације програма;

    3)     утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Граду;

    4)     могућност реализације програма у току једне буџетске године и

    5)     сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације.

 

 

            V   ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

 

            Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 

            Основна документација:

 

 1. пропратно писмо, и
 2. образац предлога програма - образац број 1, број 2 или број 4,  у зависности од области  којој програм припада, што је објашњено у тачки II Обавештења.

 

            Пратећа обавезна документација:

 

      1. копија решења о регистрацији организације или изјава да нема промена;

2. копија решења о додели ПИБ-а  (само ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији);

      3. извод из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава или изјава да је већ достављен;

      4. копија статута или изјава да нема промена;

      5. ЦД са предлогом програма;

      6. копија решења о упису у матичну евиденцију или изјава  да је већ достављена;

      7. копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину;

      8. одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма;

      9. одлукa о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма;

     10. изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 5. и 133. ст. 5. Закона о спорту;

     11. потврда националног граског савеза (образац из Правилника);

     12. календар такмичења надлежне националне спортске федерације или изјава да ће накнадно бити достављен;

     13. изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму, само ако носилац програма има партнере за реализацију програма (образац из Правилника);

     14. документ о коришћењу спортског објекта (потврда Управе о коришћењу спортских објеката у власништву Града, доказ о власништву или закупу)

     15.  извод из НБС о стању рачуна код Управе за трезор

     16. остала обавезна документација наведена у одговарајућем обрасцу пријаве (нпр. Лиценце  тренера,  дипломе  тренера, уговори о ангажованју тренера, жребне и стартне листе и билтени и сл.)

    

 

 

 

 

Спортске организације које су преко Спортског савеза Града Ниша, уз предлоге годишњих програма за 2022. годину доставиле потпуну тражену документацију, нису у обавези да доставе: копију решења о регистрацији, копију Статута, копију решења о додели ПИБ-а, извод из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава и копију решења о упису у матичну евиденцију, осим у случају ако је у међувремену дошло до измене Статута или Решења код АПР-а. У случају да није дошло до наведених промена, уместо наведене пратеће документације, достављају о томе јединствену изјаву, под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену и потписану од стране овлашћеног лица.

 

Образаце за годишње програме, односно образац број 1, број 2 или број 4, подносиоци програма могу  преузети са званичног сајта Града Ниша (www.ni.rs) или званичног сајта Спортског савеза Ниша www sportskisaveznisa.org

                                                                                                           

            Обрасци су саставни део Правилника о  поступку одобравања програма  којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу.

           

            Образац Предлога програма мора бити попуњен у 4 (четири) примерка, оверен печатом организације и потписан од стране овлашћеног лица, од којих се 3 (три) примерка предају Спортском савезу Ниша, а један оверен од стране савеза задржава подносилац програма. 

 

Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD).                                                                           

            Целокупна основна и пратећа документација као и CD, морају бити достављени у једној фасцикли, у супротном неће бити узета у обзир (сматраће се да није испуњен формални услов).

           

Предња страна фасцикле мора да садржи назнаку са следећим подацима:

 • име и адреса подносиоца предлога програма, и
 • назив програма.

 

            Пријава се може доствити лично или  поштом на  адресу: Спортски савеза Ниша, Ул.Страхињића Бана бр. 2а.                                                                                                                                  

 

 

           VI   ОСТАЛЕ  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Уколико Спортском савезу Ниша спортска организација не достави свој предлог програма у року који утврди Спортски савез Ниша, и који је краћи од рока утврђеног овим Обавештењем, оставиће joj се, у оправданим случајевима, накнадни рок до 8 дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та спортска организација одустала од предлагања својих програма.

 

            Спортски савез може од носиоца програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама, појашњењимa, кориговањима или допунама, да тражи додатно објашњење, кориговање или допуну предлога програма. Уколико спортска организација не пружи додатно објашњење, не искоригује предлог програма у складу са примедбама предлагача или не достави недостајућу обавезну документацију у року који је утврдио Спортски савез, а који не може бити дужи од 8 дана, сматраће се да је та спортска организација одустала од предлога свог програма.

 

           У првој фази Градска управа за друштвене делатности, Сектор за омладину и спорт, Одсек за спорт ( у даљем тексту: Управа), врши административну (формалну) проверу предложених програма и оцену испуњености прописаних услова и критеријума у погледу организације носиоца програма и форме програма.

 

            НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ УПРАВА ЋЕ ОДБИТИ У ПОСТУПКУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ (ПРВА ФАЗА ОЦЕЊИВАЊА) И КОМИСИЈА ИХ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ

            У другој фази Комисија врши оцену програма на основу Табеле вредновања прописане Правилником. Само предлози програма који буду вредновани са више од 60 бодова по Табели вредновања, биће узети у даље разматрање и вредновани у погледу испуњености ближих критеријума.

 

           У трећој фази се врши оцена програма према ближим и посебним мерилима и критеријумима, детаљније разрађеним Правилником за програме из члана 2. тач. 1), 3), 5), 6), 8), 12), 13) и 14) Одлуке. 

 

По извршеној оцени приспелих програма Комисија сачињава предлог одобравања програма и доставља га Градском већу, које предлаже Градоначелнику одобравање или неодобравање програма.

 

            Градоначелник доноси појединачна решења о одобравању,односно неодобравању програма.

 

            Носилац програма може на решење Градоначелника поднети приговор Градском већу Града Ниша преко Управе, у року од 8 дана од дана пријема решењa.

                                   

Са носиоцем одобреног програма Градоначелник закључује уговор о реализацији програма, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 

Добијена средства из буџета Града Ниша морају бити употребљена најкасније до 31.12.2023. године.

                                                                                                                                                                                    Носилац програма је у обавези да Управи, на њен захтев, у року који је предвиђен уговором, а најмање једном годишње, достави извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Град, као и извештај ревизора о  испуњености уговорних обавеза.

                                                                                   

            За све додатне информације заинтересовани  се могу обратити Спортском савезу Ниша на телефон 513-216 или  путем електронске поште на e-mail: sportskisaveznis@gmail.com  као и Управи, на телефон 018/513-276 или путем електронске поште на e-mail: marija.vazic@gu.ni.rs и tamara.jovanovic@gu.ni.rs

 

            Ово обавештење биће објављено на званичном сајту Града Ниша  www.ni.rs и на огласним таблама Управе, Ул. Вождова бр.16 и Страхињића Бана бр. 2а.

 

Број: 2907/2022-07

Датум:  23.09.2022.год.                                              

 

                                                               

 

                        ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

            ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

      

 

                         --------------------------------------                                                                                                      Павлина Михајленко

 

 

Baneri

Prijatelji