Финансирање спорта у Градској општини Нишка Бања

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

 1. Спортске организације могу своје годишње програме пријавити за финансирање/суфинансирање  средствима  из буџета Градске општине Нишка Бања, преко Спортског савеза Нишка Бања, у року од 26.02.2018. до 17.03.2018.године.

 

II          Годишњи програми морају бити из области спорта прописаних чланом 4. тач. 1), 2), правилникао поступку одобравањапрограма/пројеката  којима се остварују потребе иинтереси грађана у области спорта у Градској општини Нишка Бања, односно за:

 

1. Спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту (''Сл. гласник РС'', број 10/2016), чије је седиште на територији Градске општине Нишка Бања, за учешће у домаћим клупским такмичењима;

2. Спортске савезеса територије града Ниша који спроводе програме у области спорта на територији Градске општине Нишка Бања, у складу са Законом о спорту(''Сл. гласник РС'', број 10/2016);

 

 

III    КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 

                 Носилац програма мора да:

 

 1. буде уписан у одговарајући регистар и националну евиденцију у складу са Законом; 
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 3. да има седиште на територији Града, у посебним случајевима дефинисаним јавним позивом треба да има седиште на територији ГО Нишка Бања ;
 4. да је директно одговоран за реализацију програма; 
 5. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
 6. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме, осим у случају да програм подноси први пут;
 7. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом и 
 8. располаже капацитетима за реализацију програма.

 

                         Носилац програма не може да: 

 

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; 
 2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, и 
 3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

 

 IV    КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ИЗБОРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

 

Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:

 

 1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених   Законом;

           

 1. да је у складу са Законом, подзаконским актима, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и aктима Градске општине Нишка Бања;
 2. да је од значаја за Градску општину Нишка Бања;
 3. да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског спортског савеза;
 4. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву    
 5. да се реализује на територији Градске општине Нишка Бања, осим програма припрема и учешћа на  такмичењима;
 6. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Градској општини Нишка Бања;
 7. да ће се реализовати у текућој години;
 8. да је предвиђено фазно (у ратама) суфинансирање програма, који се реализују у дужем временском периоду.

 

            V   ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

 

            Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 

            Основна документација:

 

 1. пропратно писмо
 2. Апликациони формуларза пријаву на јавни позив Градске општине Нишка Бања за суфинансирање/финансирање програма из области спорта из буџета Градске општине Нишка Бања за 2018.годину.

 

            Пратећа обавезна документација:

 

 1. копија решења о регистрацији организације или изјава да нема промена;
 2. копија решења о додели ПИБ-а  (само ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији);
 3. извод из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава или изјава  да је већ достављен;
 4. копија статута или изјава да нема промена;
 5. ЦД са предлогом програма;
 6. копија решења о упису у матичну евиденцијуили изјава  да је већ достављена;
 7. копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину,
 8. одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма;
 9. одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма;
 10. изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 5. и 133. ст. 5. Закона о спорту;
 11. потврда националног граског савеза;
 12. календар такмичења надлежне националне спортске федерације,или изјава да ће накнадно бити достављен;     
 13.  изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму (образац из Правилника);

14. документ о коришћењу спортског објекта (потврда о коришћењу спортских објеката у власништву Града или ГО Нишка Бања, доказ о власништву или закупу);

15.  извод из НБС о стању рачуна код Управе за трезор;

16. остала документација наведена у одговарајућем обрасцу пријаве ( нпр.лиценце или дипломе за тренере, уговори за тренере,жребне и стартне листе и билтени и сл.).

 

 Апликациони формуларза пријаву на јавни позив Градске општине Нишка Бања за суфинансирање/финансирање програма из области спорта из буџета Градске општине Нишка Бања за 2018.годину подносиоци програма могу  преузети са званичног сајта Градскеопштине Нишка Бања www.goniskabanja.org.rs.                        ...

            Апликациони формулар је саставни део Правилника о поступку одобравањапрограма/пројеката  којима се остварују потребе иинтереси грађана у области спорта у Градској општини Нишка Бања

            Апликациони формулар мора бити попуњени у 4 (четити) примерка, оверен печатом организације и потписан од стране овлашћеног лица, од којих се 3 (три) примерка предају Спортском савезу Нишка Бања, а један оверен од стране савеза задржава подносилац програма.  

Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD).                        

            Целокупна основна и пратећа документација као и CD, морају бити достављени у једној фасцикли, у супротном неће бити узета у обзир (сматраће се да није испуњен формални услов).

           

Предња страна фасцикле мора да садржи назнаку са следећим подацима:

 • име и адреса подносиоца предлога програма, и
 • назив програма.

 

Пријава се може доствити лично или  поштом на  адресу:Спортски савеза Нишка Бања, Ул. Синђелићева 3, Нишка Бања.

                                                                                                                                                                                

VI   ОСТАЛЕ  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

            Спортски савез може од носиоца програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама, појашњењимa, кориговањима или допунама, да тражи додатно објашњење, кориговање или допуну предлога програма. Уколико спортска организација не пружи додатно објашњење,не искоригује предлог програма у складу са примедбама предлагача или не достави недостајућу обавезну документацију у року који је утврдио Спортски савез,а који не може бити дужи од 8 дана, сматраће се да је та спортска организација одустала од предлога свог програма.

Пре достављања предлога програмаКомисији за спровођење јавног конкурса у области спорта, овлашћени предлагач, односно територијални спортски савез, утврђује рок до кога му спортске организације достављају своје предлоге програма и о томе их обавештава у писаном облику.

Територијални спортски савез може од носиоца програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама, појашњењимa, кориговањима или допунама, да тражи додатно објашњење, кориговање или допуну предлога програма. Уколико спортска организација не пружи додатно објашњење, не искоригује предлог програма у складу са примедбама предлагача или не достави недостајућу обавезну документацију до рока за  достављање предлога програма,сматраће се да је та спортска организација одустала од предлога свог програма.

Поступак по јавном позиву спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса у области спорта. Комисија има председника и два члана, које именује Веће Градске општине Нишка Бања.

Комисија за спровођење јавног конкурса у области спорта је дужна је да у року од 15 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, достави Већу Градске општине Нишка Бања извештај о спроведеном поступку по конкурсу, са мишљењем о програмима, за које су одобренасредства и износом за сваки појединачни програм или  пројекат.По разматрању предлога одлуке Веће Градске општине Нишка Бања доноси одлуку о утврђивању програма у области спорта за које се одобравају средства са износом висине опредељених средстава за сваки појединачни програм/пројекат.

По усвајању одлуке о утврђивањупрограма за које се одобравају средства, Председник Градске општине Нишка Бања у име Већа Градске општине Нишка Бања  закључује уговоре са подносиоцима одобрених програма.

Уговором се обавезно уређује: назив и седиште носиоца програма; врста и садржина програма; време реализације програма, односно обављања одређене активности; циљеви и очекивани резултати; висина додељених средстава; временски план употребе средстава; начин контроле над реализацијом програма; обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма; начин доказивања реализације програма и наменског коришћења средстава; обавезу корисника да током реализације пројекта, у свим штампаним и електронским публикацијама, као и медијским појављивањима, наведе да је његову реализацију подржала Градска општина Нишка Бања.

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Носилац програма може на решење Градске општине Нишка Бања поднети приговор већу Градске општине Нишка Бања, у року од 8 дана од пријема решења. 

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива,  сматраће се да је одустао од предлога програма.

Добијена средства из буџета Градске општине Нишка Бања морају бити употребљена најкасније до 31.12.2018. године

            Носилац програма је у обавези да Већу ГО Нишка Бања, на његов захтев, у року који је предвиђен уговором, а најмање једном годишње, достави извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Градске општине Нишка Бања.                                              

 За све додатне информације заинтересовани  се могу обратити Спортском савезу Нишка Бања на телефоне 0605548825 и 0641561240 , или  путем електронске поште на e-mail: sportskisavezniskebanje@gmail.coм.

 Ово обавештење биће објављено на званичном сајту Градске општине Нишка Бања www.goniskabanja.org.rs и на огласним таблама Градске општине Нишка Бања, Ул. Синђелићева 3, Нишка Бања.

 

Број: 8/2018-01

Датум: 26.02.2018.                

 

 

СЕКРЕТАР

СПОРТСКОГ САВЕЗА НИШКА БАЊА

                                                                                 

Александар Вукић

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baneri

Prijatelji