ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу стипендија талентованим спортистима у 2023. години

На основу члана 38. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018-пречишћен текст, 36/2021, 49/2022 и 139/2022),

  Kомисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Нишу расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу стипендија талентованим  спортистима

у  2023. години

 

Средства за стипендије обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2023. гoдину и намењена су за подстицај развоја талентованих спортиста који постижу запажене резултате у области спорта.

I ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Предлоге за доделу стипендија могу поднети територијални спортски савез или територијални грански спортски савези на обрасцу „Предлог кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима“ (Образац број 7) из Правилника о поступку одобравања програма  којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 95/2018).

 

Образац број  7 спортске организације могу  преузети са званичног сајта Града Ниша (www.ni.rs) и  у прилогу je овог јавног позива.

 

Рок за доставу пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива  на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Градске управе за друштвене делатности, Сектора за омладину и спорт, Одсека за спорт у Ул. Вождова бр.16  и Ул. Страхињића Бана бр. 2а.

 

Предлози за доделу стипендија се подносе истовремено у електронској и писаној форми. У писаној форми, образац у три примерка а пратећа документација у једном примерку, подноси се  лично или  поштом  на адресу: Спортски савез Ниша, а у електронској форми (само образац) на e-mail: sportskisaveznis@gmail.com

 

Образац треба попунити искључиво електронски, фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.

 

Обрасци морају бити оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица.

 

Обрасци са пратећом документацијом морају бити достављени у картонској фасцикли за сваког кандидата понаособ, уметнутој у једну коверту за све кандидате, у супротном неће бити узети у обзир (сматраће се да није испуњен формални услов).

 

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

 

- Назнаку: Пријава на Јавни позив за  доделу стипендија талентованим спортистима у 2023. години, и

 

- Име и адресу спортске организације

 

 

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз образце се прилаже, у  једном примерку, следећа обавезна документација:

 

1. Фотокопија документа којим се доказује пребивалиште или боравиште кандидата на територији Града Ниша најмање годину дана (лична карта, потврада о боравишту или потврда о пребивалишту);

 

2.  Фотокопија здравствене књижице кандидата;

 

3. Фотокопије диплома и званичних признања о наведеним постигнутим спортским резултатима кандидата;

 

4. Потврда о категоризацији кандидата у складу са Правилником о категорисању спортиста РС, уколико се ради о категорисаном спортисти;

 

5. Потврда националног гранског савеза, чији образац је прописан Правилником и дат у прилогу Јавног позива, и која треба да садржи:

 

- изјаву о чланству кандидата у наведеној спортској организацији,     

                

- изјаву о постигнутим  резулататима који су наведени у апликационом формулару, на ком такмичењу, колико је такмичара у узрастној категорији (односно, дисциплини, тежинској категорији или класи у којој су постигнути резултати) учествовало на том такмичењу (уколико се ради о појединачним спортовима), односно, колико је екипа учествовало (уколико се ради о екипним спортовима), и

 

-изјаву да кандидат нема закључен професионални уговор и уговор о стипендирању;

 

6. Жребна, односно, стартна листа и завршни билтен такмичења на коме су постигнути резултати наведени у апликационом формулару.

 

 

Уз пријаву не треба прилагати, јер Комисија неће  узимати у обзир приликом утврђивања права на доделу стипендије,  документацију која није услов за остваривање права, и то:

 

-дипломе, сертификате, награде и признања освојена на школским, градским, окружним, регионалним, позивним, пријатељским и другим незваничним спотрским такмичењаима и манифестацијама, и

 

-писма препоруке клуба, тренера и друге појединачне препоруке.  

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће се разматрати.

 

 

III ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

 

А.  Право на стипендирање имају спортисти који су категорисани у складу са Законом и Националном категоризацијом спортиста, а посебно као перспективни спортисти, осим врхунских спортиста и спортиста са посебним заслугама.

 

Кандидат за доделу стипендија мора да испуњава следеће oпште услове :

 

1) да има пребивалиште или боравиште, уколико су избегла или интерно расељена лица, на територији Града  најмање годину дана;

2) да је члан спортске организације чије је седиште на територији Града;

3) да није корисник стипендије по другом основу;

4) да није у радном односу;

5) да нема професионални уговор са спортском организацијом (клубом) и

6) да нема више од 26 година.

 

 

          Б. Право на стипендирање средствима из буџета Града остварују и некатегорисани спортисти, који поред општих испуњавају и следеће посебне  услове.

 

1) да је на званичним првенствима или куповима Републике Србије у конкуренцији минимум 6 такмичара у појединачном пласману или у конкуренцији 12 екипа у екипном пласману освојио једно од прва три места у првој категорији спортова, једно од прва два места у другој категорији спортова или прво место у трећој или четвртој категорији спортова по категоризацији Спортског савеза Србије, уколико се ради о спортисти који се бави појединачним спортом или да је на међународним такмичењима: Медитеранске игре, Балканско првенство, Светско првенство, Светски куп, Европско првенство или Европски куп, освојио једно од прва три места;

 

2) да је репрезентативац у својој категорији, са наступом за националну селекцију на званично признатим такмичењима прописаним у тачки 1), уколико се ради о спортисти  спортских игара (екипни спортови), и

 

3) да је узраста од 15 до 20 година.

 

 

IV ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Од кандидата се може затражити оригинална документација на увид.

 

Фотокопије приложене документације се не враћају.

 

Пријаве поднете од неовлашћених лица, као и неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Комисија задржава право провере података из пријава тражењем званичних података од одговарајућих институција.

 

Комисија одређује висину месечног износа стипендија у зависности од  расположивих средстава у буџету Града планираних за ове намене.

 

Комисија ће извршити избор корисника стипендија полазећи од  испуњености услова из овог позива, односно прописаних Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на званичном сајту Града Ниша  www.ni.rs и на огласним таблама Градске управе за друштвене делатности, Сектора за омладину и спорт, Одсека за спорт у Ул. Вождова бр.16  и Ул. Страхињића Бана бр. 2а.

 

Уколико је незадовољна Одлуком о избору кандидата за доделу стипендије, спортска организација може поднети приговор Градском већу Града Ниша, преко Градске управе за друштвене делатности, лично на пријемном шалтеру у Улици Николе Пашића  бр. 24, или поштом на наведену адресу, у року од 15 дана од дана њеног објављивања на званичном сајту Града Ниша. 

 

Предња страна коверте  са приговором мора да садржи следеће податке:

 

- Назнаку: Приговор на Одлуку о избору кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима у 2023. години, и

 

- Име и адресу спортске организације.

 

 

Градоначелница Града Ниша са изабраним кандидатима потписује уговоре о додели стипендије за 2023. годину, којим се ближе уређују права и обавезе уговорних страна.

 

Исплата одобрених стипендија за 2023. годину врши се у 12 једнаких месечних рата.

 

Право на стипендију корисник губи у случају:

 

1. када се утврди да подаци који су услов за доделу стипендије не одговарају чињеничном стању;

 

2. да више не испуњава опште и посебне услове из Јавног позива;

 

3. да престане да се бави спортом у грани спорта за коју је добио стипендију;

 

4. да својим понашањем или учешћем у активностима које нису у складу са законом, спортским правилима или другим општим актима организација у  области спорта штети угледу спорта и на тај начин угледу спортске организације и Града;

 

5. да се региструје и оствари право наступа и такмичења у спортској организацији чије седиште није на територији Града.

 

Кандидат који је остварио право на стипендију дужан је да, у горе наведеним случајевима, о овим чињеницама одмах, а најкасније у року од пет дана од дана настанка наведених околности, обавести Комисију преко Градске управе за друштвене делатности,  лично на пријемном шалтеру у Улици Николе Пашића  бр. 24, или поштом на наведену адресу.

 

У случају да корисник стипендије изгуби право на стипендију, у обавези је да врати до тада примљене стипендије. 

 

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити Спортском савезу Ниша телефонски на број 513-216 или путем електронске поште на e-mail: sportskisaveznis@gmail.com или Градској управи за друштвене делатности, Сектору за омладину и спорт, Одсеку за спорт  телефонски на број 513-276 или путем електронске поште на e-mail: marija.vazic@gu.ni.rs

 

 

Број:  2907-22/2023-07   

    

Датум: 11.05.2023. год.

                                                                                            Председник Комисије  

  

                                                                                            Тамара Јовановић                                             

Baneri

Prijatelji